चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

आर्थिक वर्ष 2077/2078

बागमती प्रदेश, नेपाल